Trwa ładowanie

Polski

KLAUZULA   INFORMACYJNA

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH          

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Zeta Warszawa Sp. z o.o. informuje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci prawach z tym związanych.

 

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Zeta Warszawa Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, ul. Muszkieterów 15 A .

 

 

DANE KONTAKTOWE

W sprawach związanych z administrowaniem Państwa danych osobowych można kontaktować się poprzez adres e-mail: Zeta@zeta.waw.pl Na wskazany adres możecie Państwo składać zapytania, jak również realizować prawa, które przyznaje Wam RODO, takie jak np. prawo do usunięcia danych, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, prawo do sprzeciwu i inne opisane w niniejszej Polityce prywatności.

 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I OKRESY ICH PRZECHOWYWANIA

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Zeta Warszawa Sp. z o.o. w następujących celach : 

 1. Zawarcie umowy lub działania zmierzające do zawarcia umowy na produkt z oferty Zeta Warszawa Sp. z o.o., sprzedaż produktów oferowanych w sklepie internetowym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO  (umowa) – takie dane przechowujemy przez okres trwania umowy, a następnie mogą być one dalej przechowywane w celu dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (tak długo, jak dany wymóg obowiązuje). Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy (skutkiem niepodania takich danych jest brak możliwości realizacji działań określonych w umowie lub brak możliwości zawarcia samej umowy).
 2. Świadczenie usług marketingowych (przesyłanie informacji handlowych e-mailem, listownie i telefonicznie/SMS) w trakcie obowiązywania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych) – takie dane przechowujemy przez okres trwania umowy, a następnie mogą być dalej przechowywane w celu dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (tak długo, jak dany wymóg obowiązuje). 
 3. Świadczenie usług marketingowych (przesyłanie informacji handlowych e-mailem, listownie i telefonicznie/SMS) bez zawierania umowy i/lub po rozwiązaniu umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą, możliwa do wycofania w każdym czasie) – takie dane przechowujemy do czasu odwołania zgody, a następnie mogą być dalej przechowywane w celu dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (tak długo, jak dany wymóg obowiązuje). 
 4. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Zeta Warszawa sp. z o.o. w szczególności dochodzenia roszczeń wobec klienta,

 

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH

Zeta Warszawa Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie:

 1. dane identyfikujące osobę, w szczególności: imiona, nazwiska, dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, 
 2. dane adresowe i teleadresowe, w szczególności adres e-mail i numer telefonu,
 3. dane dotyczące zobowiązań finansowych wobec Zeta Warszawa Sp. z o.o. po zawarciu umowy, a w szczególności: źródło zobowiązania, kwota, stan zadłużenia, okres i warunki spłaty zobowiązania, zabezpieczenie prawne, przebieg realizacji zobowiązania.

 

 

 

PODMIOTY, KTÓRYM DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIANE

 

a)kancelarie prawne lub windykacyjne w wyniku toczącego się postępowania sądowego lub windykacyjnego,

 1. b) podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (np. sądy, organy ochrony prawnej, organy nadzoru);
 2. c) podmioty przetwarzające w naszym  imieniu  Twoje  dane  (np. podmioty  obsługujące  nasze  systemy teleinformatyczne  lub  udostępniające  nam  narzędzia  teleinformatyczne

 

 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

 1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, (gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym) a także prawo do usunięcia i ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych prawem). 
 2. Przysługuje Państwu prawo wycofania zgody (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych, (w zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody). Możecie Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnice handlowe lub własność intelektualną i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna.
 4. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
Powrót
Licencję na ten produkt posiada: Zeta Warszawa Sp. zo.o.

Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności